Till innehållet på sidan
/>/>

Boknings­villkor

Bokningsvillkor för Daftö Resort i Strömstad - 2024

Detta avtal gäller för uthyrning av uppställningsplats för tält, husvagn, husbil. Datumstyrda biljetter samt för hyra av stuga och hotellrum. Förutom dessa villkor behöver ordningsreglerna följas när du bor och vistas hos oss. Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende.

Åldersgräns för bokning och tillträde

18 år eller i målsmans sällskap gäller vid bokning och övernattning. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Undantag gäller för grupper så som skola/förening.

Bokningsbekräftelse

Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen stämmer överens med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, ska du upplysa oss om detta snarast.

När blir min bokning bindande?

Bokningen blir bindande när du erhållit en bekräftelse från oss.

Öppet köp i 24 timmar

Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 7 dagar kvar till ankomst.

När ska jag betala för vistelsen?

Vid bokning av stuga, camping och hotell

Du betalar minst 10 % av beloppet vid bokningstillfället. Om du bokar tidigare än 30 dagar före ankomst kan du välja att delbetala vistelsen. Delbetalningen fungerar som en handpenning och räknas sedan av från slutbetalningen.

Om du väljer att delbetala bokningen och även valt att köpa avbeställningsskydd, ska kostnaden för detta betalas i samband med den första inbetalningen. Om du valt att delbetala skall resterande belopp betalas senast 30 dagar före ankomst om du bokat campingtomt, stuga eller Hotell. Om bokningen görs 30 dagar före ankomst eller senare skall hela beloppet betalas vid bokningstillfället.

Sen eller utebliven betalning

Om du inte betalar dina delbetalningar i tid har vi rätt att annullera din bokning. Om du är sen med din slutbetalning och trots påminnelser inte betalar hela beloppet, räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka via telefon eller via e-post. För avbokning gäller nedanstående avbokningsvillkor.

Avbokning av biljetter

För avbokning av datumstyrda biljetter så som till Daftöland, pool eller skattkammarön gäller fri avbokning fram till 48h innan.

Efter 48h fram till 2h innan biljettens starttid erhålls 50% av biljettpriset tillbaka. För avbokning senare än 2 h innan ersätts inte biljetten alls.

Presentkort

Kan användas till betalning av boende, Daftöland entré och poolbiljetter. Giltighetstiden är 2 år från inköpsdatum, kan inte byta eller inlösas mot pengar. Vid digitalt köp gäller 14 dagar ångerrätt.

Avbeställningsskydd i tre nivåer

Vid bokningstillfället kan du köpa ett avbeställningsskydd. Vi erbjuder avbeställningsskydd i tre olika nivåer både för oförutsedda händelser och för flexibilitet kring ombokning. Du kan också helt välja att avstå avbeställningsskydd, då återbetalas inget vid avbokning eller om vistelsen avbryts.

Avbeställningsskydd Brons

Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till avtalad ankomstdag om något inträffar dig, din familj eller närmast anhörig, som gör att du inte kan resa i väg. Ditt förhinder går under giltiga skäl och skall styrkas med relevant intyg från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter datumet vistelsen avbokas.
Avbeställningsskyddet ger dig även rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna för giltiga skäl här nedanför inträffar. Kostnad för avbeställningsskyddet återbetalas ej. Ingen ombokning ingår.

Avbeställningsskydd Silver
– med flexiblare om- och avbokningsvillkor

Silver innebär att du har fri om- och avbokning oavsett orsak fram till 14 dagar före din ankomst. 13 dagar eller närmare din ankomst kan du om eller avboka med giltiga skäl som skall styrkas med relevant intyg från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter datumet vistelsen avbokas. Avbeställningsskyddet ger dig även rätt att avbryta pågående vistelse och återfå belopp motsvarande den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna under giltiga skäl för att utnyttja avbeställningsskyddet nedan inträffar. Kostnad för avbeställningsskyddet återbetalas ej.

Avbeställningsskydd Guld
– våra mest flexibla om- och avbokningsvillkor

Guld innebär att du har fri om- och avbokning oavsett orsak fram till dagen före din ankomstdag kl.15.00 .Efter det kan du om eller avboka med giltiga skäl som skall styrkas med relevant intyg från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter datumet vistelsen avbokas.

Giltiga skäl för att nyttja avbeställningsskyddet är:

  • Vid dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, dina föräldrar, barn, syskon eller medresenär
  • Att det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, komplikationer vid graviditet eller förlossning som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning.
  • Vid inkallelse till Försvarsmakten eller civilförsvaret
  • Om du på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning.

Ditt förhinder måste kunna styrkas med relevant intyg från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter avbokningsdatum.

Vad har jag för rättigheter?

I händelse av ett avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som vi har lämnat eller vad du med fog har kunnat förvänta dig, har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal (se punkten gränser för campingplatsens kontrollansvar nedan). Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning. Om du fått ersättning men inte är nöjd med denna ska du meddela oss detta inom 21 dagar efter avresa. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via e-post. Vi rekommenderar e-post.

Gränser för anläggningens kontrollansvar

I det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Beror hindret på någon vi anlitat för att helt eller delvis genomföra campingtjänsten är vi fria från skadeståndsskyldighet endast om också den som vi har anlitat skulle vara fri enligt stycket ovan. Detsamma gäller om bristen beror på en leverantör som vi har anlitat eller någon annan i tidigare led.

Vad har jag för skyldigheter?

Under vistelsen på campingplatsen gäller ordningsföreskrifter. Överträdelse av ordningsföreskrifter för anläggningen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Vid uppsagt avtal beräknas förfallet belopp efter aktuellt dygnspris som tillämpats under den tid som du haft tillgång till platsen samt avdrag för beräknad skada. Eventuell mellanskillnad återbetalas. Våra ordningsregler finns att ta del av på dafto.se

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om vi inte kan komma överens kan du bl.a. ta hjälp av följande tvistlösningsorgan:

  • Visitas ansvarsnämnd, som är branschens egen reklamationsnämnd. Vi kommer att följa ansvarsnämndens rekommendationer. http://www.visita.se/mitt-foretag/Ansvarsnamnden/
  • Allmänna reklamationsnämnden (se adress nedan) Allmänna reklamationsnämnden är ett godkänt tvistlösningsorgan enligt lagen om alternativ
    tvistlösning. Vi kommer att följa ARN:s rekommendationer.
  • Du kan även vända dig till EU-kommissionens online-plattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr

Vi åtar oss inte att delta i andra alternativa tvistlösningsförfaranden än Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och Visita, men kommer att ta ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist. Det står dig även fritt att ta tvisten till allmän domstol. Adress till ARN: Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm, www.arn.se
Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Om du lämnar ditt aktiva medgivande får vi använda personuppgifterna för marknadsföring av vår verksamhet.

Vi värnar om dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig och slutföra vår del av avtalet gällande din vistelse. På dafto.se kan du läsa mer om hur vi sparar, använder och skyddar dina uppgifter och vilka rättigheter du har gällande den hanteringen.

Ångerrätt

Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn och husbil eller stuga/rum samt datumstyrda biljetter.

Personuppgiftslagen

Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser. Du har rätt att en gång per år utan kostnad, efter skriftlig begäran, få ta del av vilka uppgifter som registrerats, uppgift om hur dessa används, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut.

Kontaktuppgifter till Daftö Resort

Webbsida: www.dafto.se
Tel nr: +46 (0)526-260 40
Mail: info@dafto.se
Adress: Dafter 1, 452 97 Strömstad

Redo för bokning?

Vi hoppas att våra villkor gör dig trygg inför bokning och besöket hos oss. Du bokar enkelt och smidigt online. Har du frågor inför bokning är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Till toppen på sidan